AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

L'empresa Titular del lloc web és Printclick, S.L. amb CIF B57574139 i amb domicili al C/ Oms, 3 07005 Palma.

1. NORMES APLICABLES

Aquest Avís Legal està subjecte al que disposa la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors delectricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s'adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustos entre els costos i els ingressos dels sectors elèctric i gasista, així com qualsevol normativa posterior que les modifiquen o desenvolupen.

2. USUARIS
L'accés i/o ús d'aquest lloc web us atribueix la condició d'USUARI, que accepta les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí qualsevol persona que no accepti aquestes condicions haurà d'abstenir-se d'utilitzar el Lloc Web. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat..

3. ÚS DEL LLOC WEB
L'accés i l'ús del lloc web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir sota la seva titularitat, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats poguessin precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals particulars addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no feu ús del Lloc Web, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tant el disseny de lloc web de la titularitat i els codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a l'empresa o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres continguts inclosos al servidor.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització del titular. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Lloc Web atorgada a l'Usuari es limita a la descàrrega per part de l'Usuari d'aquest contingut i l'ús privat, sempre que els continguts esmentats romanguin íntegres.

L'empresa declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte.

Aquells Usuaris que enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen l'empresa per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret dautor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
L'empresa no se'n fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Els enllaços del Lloc Web que es puguin adreçar a Llocs Web de tercers, l'empresa no assumirà cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs.
L'empresa tampoc no es fa responsable de les infraccions realitzades per Usuaris de web que afectin a tercers.

6. MODIFICACIONS
L'empresa es reserva el dret a realitzar canvis al Lloc Web del qual és titular sense avís previ, per actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del lloc web o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el lloc web s'actualitzen periòdicament. Com que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en aquests.

7. DRET D'EXCLUSIÓ
L'empresa es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

8. GENERALITATS
L'empresa perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del vostre lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
L'empresa podrà modificar en qualsevol moment les condicions determinades aquí, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
Les condicions i els termes que es recullen en aquest Avís Legal poden variar, per tant, us convidem a revisar aquests termes quan torneu a visitar el Lloc Web.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc Web, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Lloc Web o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, l'empresa i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals que corresponguin segons el fur.